Úrad Vlády Slovenskej republiky

Inšpekcia práce v právnom poriadku Slovenskej republiky má svoje právne vymedzenie v zákone č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle §2 ods.1 spomínaného zákona sa pod pojmom inšpekcia práce rozumie:

a) dozor na dodržiavaním

1. pracovnoprávnych predpisov upravujúcich najmä vznik, zmenu a skončenie právnych vzťahov, pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,

2. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,

3. mzdových predpisov,

4. záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,

5. právnych predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

b) vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov uvedených v písmene a) a za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,

c) poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy ustanovené v odseku 1 písm. a).
Takéto vymedzenie je v súlade s medzinárodnými dokumentmi, upravujúcimi inšpekciu práce. Základnými medzinárodnými dokumentmi, ktoré stanovujú rozsah činnosti, kompetencie a oprávnenia inšpekčných orgánov sú Dohovory Medzinárodnej organizácie práce o inšpekcii práce v priemysle a obchode (č. 81 z roku 1947 a doplňujúci Protokol z roku 1985) a o inšpekcii práce v poľnohospodárstve (č. 129 z roku 1969).

Základnými zásadami, ktoré definujú inšpekciu práce podľa uvedených dokumentov Medzinárodnej organizácie práce, sú:

Ø povinnosť štátu zriadiť príslušné kompetentné štátne orgány a vytvoriť podmienky pre ich činnosť,

Ø garancie štátu za činnosť orgánov IP,

Ø nezávislosť orgánov IP od politických zmien v štáte,

Ø integrovanie kontroly na pracovisku, t. z. jeden orgán kontroluje problematiku bezpečnosti práce, ochrany zdravia, protipožiarnej prevencie, pracovno‑právnych predpisov a ostatných zložiek pracovného prostredia, ktoré môžu ohroziť život a zdravie zamestnancov,

Ø spolupráca so sociálnymi partnermi

Dňa 1. apríla 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý rozšíril pojem inšpekcie práce o „dozor nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania“, reagujúc na potrebu efektívnejšie a účinnejšie eliminovať tvz. čiernu prácu.

Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce podľa zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce vykonávajú tieto orgány štátnej správy:

a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre pracovnoprávne vzťahy, zamestnanosť, kolektívne vyjednávanie, mzdy a iné odmeny za prácu, inšpekciu práce, sociálne zabezpečenie, sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, starostlivosť o rodinu a ďalšie veci sociálnej politiky. Podrobnejšie je rozsah pôsobnosti ministerstva pre oblasť inšpekcie práce upravený v §4 zákona č. 95/2000 Z.z.

b) Národný inšpektorát práce je špecializovaným orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Hlavnou náplňou NIP je riadenie a kontrola inšpektorátov práce. Podrobnejšie je rozsah pôsobnosti NIP pre oblasť inšpekcie práce upravený v §5 zákona č. 95/2000 Z.z.

c) Inšpektoráty práce. V súčasnosti je zriadených 8 inšpektorátov práce, ktorých sídla a územné obvody sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov. Podrobnejšie je pôsobnosť inšpektorátov práce upravená v §6 zákona č. 95/2000 Z.z.
 

Štátna správa linky
» Fond národného majetku SR www.natfund.gov.sk
» Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
» Infostat www.infostat.sk
» Kancelária prezidenta Slovenskej republiky www.prezident.sk
» Kancelária verejného ochrancu práv www.vop.gov.sk
» Krajské úrady www.civil.gov.sk/urady
» Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR www.telecom.gov.sk
» Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
» Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk 
» Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
» Ministerstvo obrany SR www.mod.gov.sk 
» Ministerstvo pôdohospodárstva SR www.mpsr.sk
» Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk 
» Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
» Ministerstvo školstva SR www.education.gov.sk
» Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
» Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk 
» Ministerstvo zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk
» Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
» Ministerstvo životného prostredia SR www.lifeenv.gov.sk
» Najvyšší kontrolný úrad SR www.controll.gov.sk
» Najvyšší súd Slovenskej republiky www.nssr.gov.sk
» Národná banka Slovenska www.nbs.sk
» Národný bezpečnostný úrad www.nbusr.sk
» Národný inšpektorát práce icop.safework.gov.sk
» Národná rada Slovenskej republiky www.nrsr.sk
» Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov.sk
» Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk
» Slovenský metrologický ústav www.smu.gov.sk
» Slovenský ústav technickej normalizácie www.sutn.gov.sk
» Správa štátnych hmotných rezerv SR www.reserves.gov.sk
» Stredisko pre štúdium práce a rodiny www.vupsvr.gov.sk
» Štatistický úrad SR www.statistics.sk
» Telekomunikačný úrad SR www.teleoff.gov.sk
» Úrad geodézie, kartografie a katastra SR www.geodesy.gov.sk
» Úrad pre verejné obstarávanie SR www.uvo.gov.sk
» Úrad vlády Slovenskej republiky www.government.gov.sk
» Úrad bezpečnosti práce SR www.safework.gov.sk
» Úrad priemyselného vlastníctva SR www.indprop.gov.sk
» Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.normoff.gov.sk
» Úrad jadrového dozoru SR www.ujd.gov.sk