Úrad Vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Vznikla 1. januára 1993 a veľmi rýchlo si získala diplomatické uznanie najvýznamnejších štátov sveta.

Štátnym zriadením v Slovenskej republike je parlamentná demokracia so 150 členným jednokomorovým parlamentom (Národná rada Slovenskej republiky).

Hlavou štátu je prezident, ktorého volí parlament, najvyšším výkonným orgánom je vláda Slovenskej republiky.

Podľa VII. hlavy ústavy v Slovenskej republike súdnu moc vykonávajú Najvyšší súd Slovenskej republiky a ostatné súdy. Nezávislým orgánom ochrany ústavnosti je ústavný súd.

Súdy rozhodujú v trestných a občianskoprávnych veciach, preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí správnych orgánov. Rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanovuje, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Zákon ustanovuje, kedy sa na rozhodovaní senátov zúčastňujú aj prísediaci z radov občanov-laikov. Rozsudky sa vyhlasujú v mene Slovenskej republiky a vždy verejne.

Sudcovia sú pri rozhodovaní nezávislí a sú viazaní len zákonom. Ak to ustanovuje ústava alebo zákon, sudcovia sú viazaní aj medzinárodnou zmluvou.

Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky. Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska (PDF-súbor, veľkosť 103 KB), ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy.

Národná banka Slovenska je nezávislou inštitúciou, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.

Za týmto účelom Národná banka Slovenska:

určuje menovú politiku,
vydáva bankovky a mince,
riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie dát platobného styku,
vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému a nad vykonávaním bankových činností.
NBS zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky v medzinárodných finančných inštitúciách. NBS zastupuje Slovenskú republiku v operáciách na medzinárodných finančných trhoch súvisiacich s plnením menovej politiky.

Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada NBS. Banková rada NBS určuje menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach NBS.

Poslanie Protimonopolného úradu

V trhovej ekonomike je konkurenčný tlak jedným zo základných mechanizmov efektívneho fungovania trhu. Protimonopolný úrad pôsobí ako garant rovnoprávnej hospodárskej súťaže, ktorá zaručuje dobre fungujúce trhové prostredie.

Hospodárska súťaž
Cieľom politiky ochrany hospodárskej súťaže je chrániť a napomáhať rozvíjaniu konkurenčných podmienok. Konkurenčná politika je aj nástrojom na vytvorenie atraktívneho prostredia pre investície a pre rast pracovných miest, preto pôsobí na zabezpečenie dlhodobo udržateľného rastu a konkurencie schopnosti ekonomiky.
Hospodárska súťaže je nástroj na riešenie trhových zlyhaní, ktoré vyplývajú z nedostatku konkurencie.
Korekcie, ktoré vykonáva úrad vychádzajú z kompetencií, ktoré mu zveril zákonodarca v zákone č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže.

Kontrola koncentrácií
Protimonopolný úrad prostredníctvom kontroly koncentrácií povoľuje spájanie podnikateľov. Cieľom tohto nástroje je preventívne pôsobiť na trh, aby neprišlo k deformácií súťaže. Vďaka nekontrolovanému spájaniu sa podnikateľov by mohlo prísť k deformácii alebo k úplnému vylúčeniu konkurencie.

Zneužívanie dominantného postavenia
Cieľom ochrany hospodárskej súťaže je dohliadať na trhy, na ktorých pôsobia dominantné subjekty, aby nezneužívali svoje dominantné postavenie. Podnikateľské subjekty, ktoré vďaka svojej veľkosti môžu významným spôsobom ovplyvňovať trh majú tendenciu využívať tento vplyv na zlikvidovanie existujúcej alebo možnej konkurencie
Dohody obmedzujúce súťaž
Veľmi dôležitou oblasťou pôsobnosti úradu je postihovanie podnikateľov, ktorý medzi sebou uzatvárajú dohody obmedzujúce súťaž. Cieľom takýchto dohôd býva zväčša zmiernenie konkurencie a následný nárast cien.

Rozhodnutia úradu
Na konci každého správneho konania vydáva úrad rozhodnutie, ktoré je pre podnikateľov záväzné a musí ho rešpektovať.
PMÚ SR môže vo svojom rozhodnutí nariadiť podnikateľovi/om odstrániť protiprávny stav a udeliť pokutu do výška 10% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie a to aj opakovane.

Cieľom Protimonopolného úradu je transparentne rozhodovať a preto pravidelné informuje odbornú i laickú verejnosť prostredníctvom médií a internetovej stránky úradu. Na tejto stránke môže verejnosť nájsť informácie o začatých konaniach úradu o jeho rozhodnutia.

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol zriadený Ústavným zákonom č. 460/1992 Z. z. ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. Právomoci a kompetencie upravuje čl. 124 až 140 Ústavy Slovenskej republiky, podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním a o postavení jeho sudcov ustanovuje zákon č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Plénum ústavného súdu podľa § 79 zákona č. 38/1993 Z. z. schválilo Spravovací a rokovací poriadok ústavného súdu č. 114/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý podrobnejšie upravuje vnútorné pomery ústavného súdu pri príprave konania a rozhodovania, postavenie pléna, senátov, sudcov spravodajcov, súdnych poradcov a iných osôb zúčastňujúcich sa na činnosti ústavného súdu, ako aj disciplinárne konanie proti sudcom (znenie tohto zákona zatiaľ nie je zverejnené na internetovej stránke ústavného súdu. V písomnej forme je k nahliadnutiu u informátorky v budove ústavného súdu).

Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti ústavného súdu vykonáva Kancelária ústavného súdu. Podrobnosti o organizácii a činnosti Kancelárie ústavného súdu a o postavení jej pracovníkov ustanovuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje plénum ústavného súdu.

Ústavný súd hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu ako samostatná rozpočtová kapitola v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
 

Štátna správa linky
» Fond národného majetku SR www.natfund.gov.sk
» Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
» Infostat www.infostat.sk
» Kancelária prezidenta Slovenskej republiky www.prezident.sk
» Kancelária verejného ochrancu práv www.vop.gov.sk
» Krajské úrady www.civil.gov.sk/urady
» Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR www.telecom.gov.sk
» Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
» Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk 
» Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
» Ministerstvo obrany SR www.mod.gov.sk 
» Ministerstvo pôdohospodárstva SR www.mpsr.sk
» Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk 
» Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
» Ministerstvo školstva SR www.education.gov.sk
» Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
» Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk 
» Ministerstvo zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk
» Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
» Ministerstvo životného prostredia SR www.lifeenv.gov.sk
» Najvyšší kontrolný úrad SR www.controll.gov.sk
» Najvyšší súd Slovenskej republiky www.nssr.gov.sk
» Národná banka Slovenska www.nbs.sk
» Národný bezpečnostný úrad www.nbusr.sk
» Národný inšpektorát práce icop.safework.gov.sk
» Národná rada Slovenskej republiky www.nrsr.sk
» Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov.sk
» Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk
» Slovenský metrologický ústav www.smu.gov.sk
» Slovenský ústav technickej normalizácie www.sutn.gov.sk
» Správa štátnych hmotných rezerv SR www.reserves.gov.sk
» Stredisko pre štúdium práce a rodiny www.vupsvr.gov.sk
» Štatistický úrad SR www.statistics.sk
» Telekomunikačný úrad SR www.teleoff.gov.sk
» Úrad geodézie, kartografie a katastra SR www.geodesy.gov.sk
» Úrad pre verejné obstarávanie SR www.uvo.gov.sk
» Úrad vlády Slovenskej republiky www.government.gov.sk
» Úrad bezpečnosti práce SR www.safework.gov.sk
» Úrad priemyselného vlastníctva SR www.indprop.gov.sk
» Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.normoff.gov.sk
» Úrad jadrového dozoru SR www.ujd.gov.sk