Úrad Vlády Slovenskej republiky

Ako volený orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Plní závažnú úlohu pri budovaní Slovenskej republiky ako moPostavenie a pôsobnosť prokuratúry v Slovenskej republike

Postavenie prokuratúry
Pôsobnosť prokuratúry
Medzinárodné súvislosti

Postavenie prokuratúry
Ústava Slovenskej republiky konštituuje v článkoch 149 až 151 prokuratúru ako univerzálny orgán ochrany práva, ktorý koná vo verejnom záujme.
Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom. V rámci tejto hierarchicky usporiadanej sústavy štátnych orgánov pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Hierarchické usporiadanie prokuratúry je nevyhnutným predpokladom pre jednotné uplatňovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a pre jednotné uplatňovanie trestnej politiky.
Nezávislosť súdov a sudcov nevyhnutne vedie k ich nejednotnému rozhodovaniu. Musí preto existovať odborný orgán, ktorý síce nemôže zmeniť rozhodnutie súdu, ale môže dosiahnuť, aby rozhodnutie súdu preskúmal súd vyššieho stupňa, a to aj v takých prípadoch, keď obžalovaný v trestnom konaní alebo účastník konania (najmä v tzv. nesporovom konaní a v správnom konaní) na tom nemá záujem.

Pôsobnosť prokuratúry
Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Je povinná vo verejnom záujme vykonávať opatrenia:

na predchádzanie porušovania zákonnosti,
na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti,
na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie.
Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať všetky zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

Ústava SR neobmedzuje pôsobnosť prokuratúry len na presadzovanie záujmov štátu, či na pôsobnosť v trestnej oblasti. Na druhej strane jej však nedáva mocenské oprávnenia. Prokurátor nemá oprávnenie zasahovať do základných ľudských práv a slobôd, tzn. že nerozhoduje o:
vzatí do väzby,
porušení tajomstva prepravovaných správ,
vykonaní domovej prehliadky,
inom narušení domovej slobody.

Medzinárodné súvislosti
Rada Európy od svojho založenia vyvíja veľkú snahu v oblasti harmonizovania zákonov, štruktúr a praxe jednotlivých členských štátov vzáujme boja proti trestnej činnosti. Boj proti zločinu je oblasťou, kde sa priamo uplatňujú v praxi princípy, na ktorých bola vybudovaná. Kladie si za cieľ obhajovať dominantné postavenie práva, demokraciu a ľudské práva.
Aj to bolo dôvodom prečo sa členské štáty Rady Európy zaoberali problematikou transformácie prokuratúry na orgán kompatibilný s demokratickými právnymi zásadami.
V tejto súvislosti sa pri tvorbe zákona o prokuratúre prihliadalo na:
závery a odporúčania vyplývajúce z multilaterálneho zasadnutia Rady Európy v septembri 1994 v Budapešti:
• ústavné postavenie prokuratúry a rozsah právomocí prokurátorov sa v jednotlivých štátoch môžu odlišovať, dôležitá je však skutočnosť, že v demokratickej spoločnosti prokuratúra funguje,

• odkedy prokuratúra plní pri výkone spravodlivosti základnú úlohu a v niektorých štátoch má pri dodržiavaní zákonov aj mimosúdnu úlohu, postavenie šéfa prokuratúry, ako aj charakter jej vzťahu k iným inštitúciám a orgánom (parlament, výkonná moc, súdna moc) by mali byť presne definované v ústave a zákone, rešpektujúc pritom vládu zákona a požiadavky funkčnej autonómie,

• každé politické rozhodnutie týkajúce sa ústavného postavenia prokuratúry by malo zohľadňovať demokratické právne tradície toho-ktorého štátu; takéto rozhodnutie by malo priniesť také riešenie, ktoré by malo dôveru verejnosti,

• prokurátori by mali byť podriadení len zákonu a preto by nemali podliehať nezákonným vplyvom; okrem toho by mali chrániť bez diskriminácie ľudské práva,

• ideálny model prokuratúry síce neexistuje, existujú však modely prokuratúr vštátoch západnej Európy, ktoré slúžia na porovnanie krajinám strednej a východnej Európy,

• úlohy a právomoci prokuratúr štátov strednej a východnej Európy v trestnej oblasti sú podobné úlohám a právomociam prokuratúr štátov západnej Európy; hlavný rozdiel spočíval v minulosti v záležitostiach súvisiacich s ľudskými právami – prokurátor bol oprávnený rozhodnúť, postihnúť alebo schváliť rozhodnutie týkajúce sa ľudských práv, ako napríklad príkaz na domovú prehliadku, zadržanie osôb, konfiškácia; legislatívne zmeny, ku ktorým už v tejto súvislosti došlo, sú plne v súlade spožiadavkami vyjadrenými v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach.

Štandardy profesionálnej zodpovednosti, práv a povinností prokurátorov, ktoré boli prijaté Medzinárodnou asociáciou prokurátorov 23. apríla 1999.

skutočnosť, že miesto prokuratúry v systéme inštitúcií je v jednotlivých krajinách rôzne. Európsky výbor pre trestné otázky (CDPC) poveril preto Výbor expertov pre otázky opostavení prokuratúry v systéme trestného súdnictva (PC-PR) preskúmať postavenie prokuratúry a jej úlohu v systéme trestného súdnictva v jednotlivých členských štátoch Rady Európy.
Výsledkom bolo Odporúčanie Rec (2000) 19 Výboru ministrov pre členské štáty o postavení prokuratúry v systéme trestného súdnictva prijaté Výborom ministrov Rady Európy dňa 6. októbra 2000. Úlohou „Odporúčania“ nebolo zovšeobecenie rôznych systémov a prípadne definovať akúsi tretiu cestu, či hypotetický nadnárodný model. Uprednostnilo dynamickú prespektívu s úsilím vymedziť spoločné princípy, ktoré by mohli viesť prokuratúry do tretieho tísícročia s odporúčaniami konkrétnych cieľov, ktoré treba dosiahnuť, ak má dôjsť k inštitucionálnej rovnováhe, od ktorej závisí demokracia a prednostné postavenie práva v Európe.
závery prijaté na stretnutí generálnych prokurátorov z 11 európskych krajín k otázkam rozvoja vzájomnej spolupráce zúčastnených strán, postavenia, úloh, organizácie a pôsobnosti prokuratúry a povinností a práv prokurátorov v demokratickej spoločnosti, ktoré sú vyjadrené v Memorande o dohode generálnych prokurátorov z 9. decembra 1999 v Častej - Papierničke.

Postavenie a pôsobnosť Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

Postavenie
Generálna prokuratúra je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry, ktorý je nadriadený ostatným prokuratúram. Sídli v Bratislave a na jej čele stojí generálny prokurátor.

Pôsobnosť
Generálna prokuratúra SR:

zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora,
riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr,
dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpis podriadenými,
vedie register trestov a zabezpečuje ochranu údajov uvedených v registri trestov.

 

Štátna správa linky
» Fond národného majetku SR www.natfund.gov.sk
» Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
» Infostat www.infostat.sk
» Kancelária prezidenta Slovenskej republiky www.prezident.sk
» Kancelária verejného ochrancu práv www.vop.gov.sk
» Krajské úrady www.civil.gov.sk/urady
» Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR www.telecom.gov.sk
» Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
» Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk 
» Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
» Ministerstvo obrany SR www.mod.gov.sk 
» Ministerstvo pôdohospodárstva SR www.mpsr.sk
» Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk 
» Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
» Ministerstvo školstva SR www.education.gov.sk
» Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
» Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk 
» Ministerstvo zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk
» Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
» Ministerstvo životného prostredia SR www.lifeenv.gov.sk
» Najvyšší kontrolný úrad SR www.controll.gov.sk
» Najvyšší súd Slovenskej republiky www.nssr.gov.sk
» Národná banka Slovenska www.nbs.sk
» Národný bezpečnostný úrad www.nbusr.sk
» Národný inšpektorát práce icop.safework.gov.sk
» Národná rada Slovenskej republiky www.nrsr.sk
» Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov.sk
» Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk
» Slovenský metrologický ústav www.smu.gov.sk
» Slovenský ústav technickej normalizácie www.sutn.gov.sk
» Správa štátnych hmotných rezerv SR www.reserves.gov.sk
» Stredisko pre štúdium práce a rodiny www.vupsvr.gov.sk
» Štatistický úrad SR www.statistics.sk
» Telekomunikačný úrad SR www.teleoff.gov.sk
» Úrad geodézie, kartografie a katastra SR www.geodesy.gov.sk
» Úrad pre verejné obstarávanie SR www.uvo.gov.sk
» Úrad vlády Slovenskej republiky www.government.gov.sk
» Úrad bezpečnosti práce SR www.safework.gov.sk
» Úrad priemyselného vlastníctva SR www.indprop.gov.sk
» Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.normoff.gov.sk
» Úrad jadrového dozoru SR www.ujd.gov.sk